การจัดตั้งบริษัทจำกัดไม่ยากอย่างที่คิด

การจัดตั้งบริษัทจำกัดไม่ยากอย่างที่คิด

 

ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการหลายรายไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่มักจะมีคำถามเสมอว่า อยากจัดตั้งบริษัทจะต้องทำอย่างไร มีความยุ่งยากมากหรือไม่ ต้องไปติดต่อใครเพื่อดำเนินการใช้เวลามากแน่ ๆ เลย สิ่งเหล่านี้คือคำถามที่ผู้ประกอบการหลายรายตั้งเป็นประเด็นไว้ กระทั่งผู้ประกอบการหลายรายล้มเลิกความคิดที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้น และเปลี่ยนใจไปประกอบกิจการตามรูปแบบดั้งเดิมที่อาจคุ้นเคยมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการตัดโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้ง ๆ ที่การจัดตั้งบริษัทใหม่ในปัจจุบันนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด
 

ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง “บริษัทจำกัด” มีกำหนดไว้อยู่ที่ใดบ้าง หลาย ๆ ท่านคงอาจจะเคยได้เห็นหรือเคยได้ยิน 
คำว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” มาบ้าง ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทก็มีกำหนดไว้ในกฎหมายนี้ล่ะครับ โดยกำหนดไว้ในบรรพที่ 3 ลักษณะ 22 หมวดที่ 4 รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกบางส่วน แค่เอ่ยชื่อกฎหมายก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับ เอาเป็นว่าลองมาทำความเข้าใจง่าย ๆ กัน
 

การจัดตั้ง “บริษัทจำกัด” ต้องทำอย่างไร

 

เริ่มจากข้อที่สำคัญที่สุดก่อนคือ “การตั้งชื่อบริษัท” โดยชื่อบริษัทนี้จะต้อง “ไม่ซ้ำ” กับชื่อของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และเป็นชื่อที่ “สามารถจดทะเบียนได้” วิธีการตรวจสอบนั้นก็สามารถทำได้ง่ายมากโดยทำเรื่องขอตรวจสอบชื่อนิติบุคคล หรือ “จองชื่อ” นิติบุคคลด้วยตัวเองไว้ก่อนที่ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” สังกัดกระทรวงพาณิชย์ หรือ “สำนักงานทะเบียนพาณิชย์” แต่หากไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางก็สามารถ “จองชื่อ” ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ทาง website : www.dbd.go.th หลังจากจองชื่อบริษัทได้แล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่าชื่อบริษัทที่เราจะใช้จัดตั้งนั้นเป็นชื่อที่สามารถจดทะเบียนได้

หลังจากนั้นก็เข้าสู่การเตรียมการเพื่อจัดตั้งบริษัท ซึ่งก็ทำได้แสนง่าย โดยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ แบบคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท (ซึ่งมีแบบตัวอย่างที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำไว้เป็นแบบมาตรฐานถึง 5 แบบด้วยกัน ซึ่งแยกตามแต่ประเภทธุรกิจ) ข้อบังคับของบริษัท หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการจดทะเบียนแทน รวมถึงรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท เป็นต้น โดยสามารถขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” หรือ “สำนักงานทะเบียนพาณิชย์” ใกล้บ้านท่าน
 

เมื่อจองชื่อบริษัทได้แล้ว “เจ้าของกิจการ” จะต้องหา “ผู้เริ่มก่อการ” ซึ่งอาจเป็นหุ้นส่วน หรือพันธมิตรทางธุรกิจก็ได้ โดยต้องรวมกันให้ได้ “อย่างน้อย 3 คน” เพื่อเข้าลงชื่อจัดทำ “หนังสือบริคณห์สนธิ” ตามแบบที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่กรอกข้อมูลใน “แบบหนังสือบริคณห์สนธิ” ตามที่ได้รับมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ใกล้บ้าน หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
 

ขั้ตอนที่ 1. ดำเนินการ “ขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ” ต่อนายทะเบียน โดยจะต้องไปจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจองชื่อนั้น โดยผู้เริ่มก่อการทั้งหมด จะต้องลงชื่อเข้าซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ซึ่งแบบของหนังสือบริคณห์สนธินี้จะให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ สำนักงานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ จำนวนทุนที่จะจดทะเบียน ชื่อผู้เริ่มก่อการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถือ เป็นต้น ซึ่งแบบคำขอการจดทะเบียนรวมทั้ง เอกสารประกอบก็มีตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 2. การประชุมจัดตั้งบริษัท  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว จะต้องมีการชำระเงินค่าหุ้น และเรียกประชุมผู้จองซื้อหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดตั้งบริษัท โดยแนวทางการประชุมจัดตั้งบริษัทนี้ก็ยังมีแบบตัวอย่างให้ดูเช่นกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนที่ 3. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หลังจากการประชุมจัดตั้งบริษัทแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียน ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไปจดทะเบียน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัท

ขั้นตอนที่ 4.  ทำการชำระค่าธรรมเนียมและรับใบสำคัญการจดทะเบียน ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครบถ้วนโดยสมบูรณ์
 

หากไม่อยากติดต่อนายทะเบียนเอง ให้คนอื่นดำเนินการได้หรือไม่


แม้ว่าขั้นตอนต่าง ๆ จะดูง่ายไปหมด เริ่มตั้งแต่จองชื่อก็สามารถทำทางอินเทอร์เน็ตได้ แบบคำขอต่าง ๆ ก็สามารถขอตัวอย่างได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั่วไป อีกทั้งการกรอกเอกสารในคำขอก็สามารถทำได้ง่ายและมีตัวอย่างให้ดูอีกด้วย  เท่ากับว่าสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง แต่หากไม่อยากยุ่งยากในการยื่นเอกสารหรือติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองนั้น ก็มีทางออกครับ โดยสามารถที่จะทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปดำเนินการแทนได้หมดเลย ซึ่งแบบหนังสือมอบอำนาจก็สามารถขอได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ด้วยเช่นกัน

ในคำขอจดทะเบียนจะต้องให้มี “ผู้รับรองลายมือชื่อ” ลงลายมือชื่อรับรองการลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งผู้รับรองลายมือชื่อนั้นให้ใช้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่มีหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้สามารถเป็นผู้รับรองการลงลายมือชื่อได้ ซึ่งส่วนนี้อาจจะดูมีความยุ่งยากนิดหน่อย ในการหาผู้รับรองลายมือชื่อเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสุดท้าย...หลายท่านยังคงสงสัยว่า ใช้เวลาจัดตั้งบริษัทได้เร็วที่สุดกี่วัน


ขอตอบเลยว่า ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท “ให้แล้วเสร็จ”
ได้ภายใน “หนึ่งวัน” ซึ่งจะว่าไปแล้ว อาจยื่นเรื่องช่วงเช้าและจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทช่วงบ่าย
ได้เลย

               "การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ทำได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายนิดเดียวเอง"